Budjettipuheenvuoro 2009/Vihreä valtuustoryhmä

Lomauttaminen on lamauttamista

Mikäli tuloveroprosenttia olisi korotettu vihreiden näkemyksen mukaisesti yhdellä prosenttiyksiköllä 0,75:n sijaan, näin kerätyllä reilusti yli 1milj. eurolla olisi voitu puolittaa nyt toteutettava henkilöstön kahden viikon lomautus. Vihreät eivät halunneet lähteä demonstraatioäänestykseen veroäyrin korotuksen suuruudesta, koska ,kuten talousjohtaja on arvioinut, on hyvin oletettavaa, että uusi korotus tulee eteen vielä tänä valtuustokautena. Edellinenkin korotus vuosi sitten tehtiin auttamatta liian myöhään.

Vihreät katsovat, että yksi kerta lomautusta riittää. Seuraavina vuosina 2011-2012 on löydettävä ratkaisu henkilöstön määrän vakiinnuttamiseksi sille tasolle, millä kaupunkiorganisaatio pystyy turvaamaan välttämättömät peruspalvelut samalla pysyviä kustannussäästöjä saavuttaen käyttötaloudessa. Pidämme edelleen tärkeänä aikaansaada sellainen valtuustosopimus vuosille 2011-2012, jossa päätetään tuloveroprosentin taso, henkilöstömäärä ja ne toiminnalliset muutokset, joiden avulla Nokia-laivan repeämät saadaan tukituksi. Vihreät suhtautuvat ennakkoluulottoman myönteisesti kuntarajat häivyttävään kasvavaan seutuyhteistyöhön ja ovat valmiit tarpeellisiin uudistuksiin kuntaorganisaatiossa. Taloustalkoot vaativat vastuunkantajia, irtopisteiden noukkijoilta emme saa vetoapua.

Olemme kuluvan vuoden aikana niin lautakunnissa kuin kaupunginhallituksessa toimineet kokonaistaloudellisen vastuunkannon periaatteella, vaikka jotkut yksityiskohdat ovatkin kirpaisseet. Siinä, missä kokoomus lipsui veroäyrin kohdalla ja vasemmistoliitto, skp:stä puhumattakaan, taksoista päätettäessä, vihreät ovat itse asiassa sosiaalidemokraattien ohella olleet tänä vuonna johdonmukaisimmin kantamassa vastuuta taloudesta maksuista ja taksoista päätettäessä. Tätä linjaa pyrimme noudattamaan myös nyt budjettikäsittelyssä.

Niinpä valtuustoryhmämme ei tee yhtään lisäysehdotusta, suhtautuu lähes yksimielisen kielteisesti tehtyihin lisäysehdotuksiin ja periaatteessa myönteisesti vähennysehdotuksiin, jollaisia vihreiden toimesta on jo kh-käsittelyssä tehty useita, kuten hallituksen pöytäkirjasta olemme voineet lukea. Toki meillä vihreilläkin olisi ollut tarpeita lisätä panostuksia, jotta voitaisiin turvata esim. työllistettyjen tukitoimia esitettyä enemmän ja jotta voitaisiin estää kierrätyskeskuksen alasajo, joitakin mainitakseni. Lisäyksiä emme kuitenkaan tee, sen sijaan ryhmien budjettineuvottelussa olemme esittäneet 120 000 euron lisävähennystä ensi vuoden investointeihin. Summa ei ole suuri, mutta jos kaikki ryhmät yltäisivät samaan, sillä olisi jo todellista merkitystä.

Kun palvelustrategiatyöryhmän näkemyksiin pohjautuvat esitykset(Siuron terveysasema, Koskenmäen kirjaston ja Nokian koulun tontit) ovat tulleet jo kh:ssa tyrmätyiksi, on syytä jatkossa pohtia, miten tulisi menetellä, ettei virkamiesvalmistelu löisi toistamiseen päätään Nokian mäntyyn yhtä lujasti. Budjettiesityksen s.8 todetaan, että ”parannamme sekä poliittisen johtamisen että operatiivisen johtamisen toimivuutta”.

Kolmen kh-jäsenen läsnäolo strategiaryhmissä ei riitä, vaan tarvitaan riittävän aikainen vuoropuhelu valtuustoryhmien ja valmistelevan organisaation kesken. Paljastavimmillaan tämä puute ilmeni Sammaliston/Tervasuon koulu vastaan Nokian koulu-kuviossa, jossa julkisuuteen tuli täysin lopputulosta vastaamaton mielikuva. Samaan aikaan on myös todettava, että syksyllä perustettu investointiryhmä teki muilta osin yksimielistä ja hyvää pohjatyötä kh:lle investointipäätöksiä varten.

Viime syyskuussa esitetty katsaus muutosbudjetin vaikutuksista palvelukeskusten toimintaan todettiin valtuustossa kovin pinnalliseksi ja ylimalkaiseksi. Vihreät esittävät, että ensi vuonna valtuustolle pidetään iltakoulun tyyppisiä talouskatsauksia, joissa keskusten johtajat selvittävät palvelutarjonnan tilanteen ja lomautusten vaikutukset toimintaan sekä resurssien riittävyyteen. Samalla valtuutetuilla on mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä Vihreät pitävät tärkeänä, että jatkossa taloussuunnitelmavuosien investointien loppusummat muodostuvat ohjeellisista voimakkaammin raamittaviksi.

On tärkeää, että tiedostetaan myös viimeisen suunnitelmavuoden investointiesityksien velvoittavuus. Sen vuoksi olemme neuvotteluissa nostaneet esille Tottijärvi-Sarkola –linjan varauksen merkittävyyden valtuuston sitoutumisen kannalta. Hieman tarkemmin parista kohteesta: Nokia-lisän rahamäärien osalta vihreä valtuustoryhmä menee kahtia kh:n esityksen ja tämänvuotisen summan jatkamisen välillä. Sen sijaan leikkikerho-oikeutta ryhmä ei halua poistettavan, ja kerhomaksun korotukseen olemme valmiita. On myös syytä todeta, että Siuron terveysaseman kohdalla niin perusturvalautakunnassa kuin kh:ssa vihreän edustajan äänestyspäätös aseman lakkauttamisesta edustaa 1/6:aa valtuustoryhmän näkemyksestä.

Kh:n päätöstä terveysaseman toiminnan jatkamisesta ei kukaan nyt neuvotteluissa ole kyseenalaistanutkaan. Asia on ollut vihreillekin vaikea, mutta korostan tässäkin yhteydessä jokaisen vihreän edustajan epäämätöntä oikeutta omaan perusteltuun näkemykseensä ja mielipiteeseensä. Katsomme Nokian ja Hämeenkyrön tulevan sosiaali- ja terveysalan yhteistyön antavan hyvät mahdollisuudet myös Siuron terveysaseman toiminnan kehittämiselle tämän valtuustokauden aikana. Toivottavasti valmisteluun liittyvä maisema-hanke tuo uutta potkua perusturvassa jo alkaneeseen toimintojen tehostamiseen,ettei joka vuosi jouduta kasvattamaan käyttötalouden loppusummaa,tänäkin vuonna 2 miljoonaa. Muutenkin palvelukeskusten ja lautakuntien tulee ensi vuonna terästäytyä nettomenojen kasvun estämiseen.

Tänä vuonna vain vapaa-aikakeskus onnistui tässä tavoitteessa. Sosiaali- ja terveysalan lisäksi myös vesihuoltoyhteistyö Hämeenkyrön kanssa on suunnitteluvaiheessa. Tämä yhteistyö sekä oman puhdistamon kehittäminen keskuspuhdistamon sijasta kuuluivatkin vihreiden vaalilupaukseen. Seuraavaksi ryhmämme viisi muutosesitystä kh:n budjettiehdotukseen(näistä kaksi tekstitarkennusta ja kolme investointipoistoa,yhteissummaltaan siis 120 000 euroa).Esitysten perustelut on käyty läpi neuvotteluissa, joten niitä en nyt toista. s.68 poistetaan lause:” Laajanojan monitoimipuisto on valmis kesällä 2010.” s.85 purettavat rakennukset:poistetaan 50 000 vuosilta 2010 ja 2011 eli jää 100 000/vuosi s.85 Kerholan juhlasalin lattiapäällysteen vaihtaminen. Summa 40 000 poistetaan. s.88 Vihnusjärven vesijohto: poistetaan 30 000,jää 100 000 s.88.Jätevedenpuhdistamon saneeraus. Otsikon alla oleva teksti muotoon: ”Typenpoiston toteuttamiseen haetaan jatkoaikaa.”

Tässä kokouksessa on jo päätetty kaupunginjohtajan eläkkeelle siirtymisen ajankohdasta. Vihreässä vaalilupauksessa olemme todenneet harkitsevamme pormestari-malliin siirtymistä nykyisen kaupunginjohtajan jälkeen. Vaikka aika nyt käy vähiin ja vaikka pormestarimallilla ei ole juurikaan ryhmissä kannatusta, katsomme, että tulevan kaupunginjohtajan määräaikaisuus antaisi mahdollisuuden määräajan puitteissa harkita, jatketaanko kaupunginjohtaja-mallilla vai olisiko aika kypsä myös tälle toimintamuutokselle. Vihreä valtuustoryhmä kiittää kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä Nokian hyväksi tehdystä uurastuksesta ja toivottaa kaikille joulun rauhaa ja parempaa vuotta 2010.