Vihreä välitilinpäätös seuraa Nokian vihreiden kuntavaaliohjelman tavoitteiden etenemistä. Tavoitteita edistetään yhdessä muiden puolueiden ja viranhaltijoiden kanssa. Alla on kymmenen vaaliohjelman tavoitetta ja toteumaa.

1. Varhaiskasvatus ja opetus

Tavoite: Koulujen toimintaa kehitetään, jotta ne pystyvät yhä paremmin vastaamaan oppilaiden tuen tarpeisiin. Kyläkoulut säilytetään ja ryhmäkoot pidetään pieninä. Subjektiivinen päivähoito säilyy ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen panostetaan.

Toteuma: Subjektiivinen päivähoito-oikeus on säilynyt ja lastentarhanopettajien määrää lisätään asteittain. Ryhmäkoot on pystytty pitämään sopivina eikä kyläkouluja ole lakkautusuhan alla. Nokialle nousee muutaman lähivuoden aikana Suomen uusimmat, terveimmät ja moderneimmat koulut.

2. Työllisyys

Tavoite: Kolmenkulman ECO3-alueelle nousee 500 uutta työpaikkaa ja Pitkäniemestä luodaan hyvinvointipalveluiden keskus. Yritystonttien markkinointa yksinkertaistetaan ja matkailun kehittämiseen etsitään uutta voimaa. Nuorisotyöttömyys käännetään laskuun oppilaitos- ja yritysyhteistyön kautta.

Toteuma: Kolmenkulman tontteja myydään niin vauhdikkaasti, että kaavoitus ja infra saavat tehdä hartiavoimin töitä pysyäkseen myyntitahdin mukana. Jokainen uusi yritys tuo alueelle useita uusia työpaikkoja jo tullessaan, mutta erityisesti odotetaan tulevien kasvun vuosien uusia kiertotaloustyöpaikkoja. ECO3-alue on menestynyt kierottalouskilpailussa isojen kaupunkien rinnalla. Alue on huomioitu kansainvälisesti myös YK:n talouskomissiossa.

Markkinointia ja viestintää on terävöitetty somessa ja ihmisten sekä yritysten pariin on jalkauduttu aiempaa merkittävästi paremmin. Työttömyys on kääntynyt Nokialla merkittävään laskuun. Pitkäniemen alueeseen tulee panostaa lähivuosina merkittävästi nykyistä enemmän.

3. Luonto ja liikunta

Tavoite: Ruutanan alue suojellaan ja Koukkujärvi säilytetään virkistyskäytössä. Luontomatkailua kehitetään luontoa kunnioittaen. Keskuskentän ja Sarpatin alueesta muodostuu merkittävä liikunta-alue. Panostetaan ennaltaehkäisevään arkiliikuntaan.

Toteuma: Koukkujärven aluetta ei ole kaavoitettu, mutta suojelukaan ei ole lisääntynyt. Ruutanan suojelualueen laajennus on vieläkin tekemättä. Erilaisiin luontopolkuihin ja reitistöihin on panostettu kuluneen vuoden aikana merkittävästi. Tulevan vuoden aikana uusitaan mm. Alhoniityn luontopolku, kunnostetaan Sarpatin ulkoilureitti ja panostetaan rantojen ulkoilureitteihin. Luonnon monimuotoisuusohjelma ohjaa valmistuttuaan kaupungin toimintaa.

4. Demokratia ja tiedonsaanti

Tavoite: Parannetaan tiedotusta ja rakennetaan Nokian mainetta pitkäjänteisillä teoilla. Tehdään päätöksenteosta läpinäkyvää ja ennakoitavaa sekä helpotetaan kuntalaisten osallistumista.

Toteuma: Kuntalaisten pariin on kaupungin toimesta jalkauduttu aiempaa paremmin. Valtuustoryhmien ja kuntalaisten yhteistyötä tuetaan. Nettisivut ovat uudistuneet ja vuorovaikutus päätöksenteossa toimii aiempaa paremmin. Parannettavaa kuitenkin on erityisesti kaavoitukseen liittyvässä vuorovaikutuksessa.

5. Joukkoliikenne

Tavoite: Koulukyytiuudistuksella kyliin parempi joukkoliikenne. Juna pysähtyy Nokialla tunnin välein. Kaupunkirakennetta muutetaan sellaiseksi, että suurin osa linjoista voidaan liikennöidä ilman rahallista tukea. Vuorojen määrää lisätään.

Toteuma: Koulukuljetusten uudistamiseen ei ole löydetty toteuttamiskelpoisia keinoja. Kyytien järjestäjällä on merkittäviä ongelmia lasten kyydityksissä. Investointiohjelmassa on toinen junalaituri lähijunaliikenteen aloituksen varmistamiseksi. Nokia hakee mukaan lähijunapilottiin, jolla liikennöinti Tampere-Tesoma-Nokia -pysäkeille saataisiin alkamaan. Kaupunki tiivistyy erityisesti keskustasta. Tämä mahdollistaa kannattavamman joukkoliikenteen toteuttamisen.

6. Vanhuspalvelut

Tavoite: Kehitetään vanhuspalveluita kaupungin omana tuotantona ja etsitään yhteistyömahdollisuuksia yksityisten palveluntarjoajien ja kolmannen sektorin kanssa. Tuetaan omaisia nykyistä enemmän ja mahdollistetaan kotoisa ehtoo ikääntyville.

Toteuma: Uusi Vihnuskodin rakennus valmistuu ja henkilökunta tulee olemaan kaupungin palveluksessa. Yksityisiä sotepalvelutuottajia nousee kaupunkiin erilaisilla palvelukonsepteilla. Kotisairaalatoimintaa ajetaan käyntiin osana hyvinvointipalveluiden uudistumista.

7. Keskustan kehittäminen

Tavoite: Keskustan alueelle muuttaa 5 000 uutta asukasta. Kaupungin palvelut rakennetaan keskustaan ja yksityistä rakentamista helpotetaan. Sahan alue otetaan asuinkäyttöön ja rakennetaan rantabulevardi Viholasta keskustaan.

Toteuma: Rakentaminen on lähtenyt keskustan alueella käyntiin odotettua paremmin. Asukastavoite tulee nykyvauhdilla täyttymään etuajassa. Pysäköintinormin uudistus on mahdollistanut kannattavan rakentamisen sekä rakennuttajien että kaupungin näkökulmista. Sahan alueen rakentamista ei ole aloitettu. Uusi kirjasto on valmistumassa keskustaan ja hyvinvointikeskus nousee lähiovuosina entiselle tontilleen.

8. Lähiruoka ja terveyskasvatus

Tavoite: Kouluissa syödään enemmän paikallisten tuottajien ruokaa ja suositaan luomua. Panostetaan ennaltaehkäisevästi terveellisiin elämäntapoihin.

Toteuma: Lähialueen yrittäjien kanssa tehdään hankintakoulutusta ja -yhteistyötä pienhankintojen helpottamiseksi. Uusia terveellisiä ja ekologisia ateriota on aiempaa enemmän ruokalistoilla ja uusia raaka-aineita kokeillaan.

9. Kulttuuri ja nuoret

Tavoite: Tuotetaan nokialaisia kulttuurihankkeita ja rakennetaan nuorille keskustaan nuorisotilat. Otetaan kaupungin taidekokoelmat käyttöön.

Toteuma: Uuteen kirjastoon tulee taiteelle ja näyttelyille oma tila sekä nuorisotila. Kordelinin säätiön kanssa yhteistyössä perustettu Nokian kaupunkirahasto on jakanut ensimmäiset tukensa. Seuraparlamenttien perustaminen on parantanut kolmannen sektorin osallistumista päätöksentekoon ja parantanut yhteistyömahdollisuuksia.

10. Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tavoite: Estetään eriarvoisuuden kasvu ja autetaan ihmisiä ennaltaehkäisevästi heti, kun ongelmat alkavat. Siirretään palvelut yhdelle nokialaiselle luukulle.

Toteuma: Uusi hyvinvointikeskus kokoaa palvelut aiempaa paremmin samalle luukulle. Soten tilanne koko maassa on epäselvä, mutta terveyspalveluiden laadukas jatko Nokialla on saatu turvattua. Perusturvaan syntyy 27,5 uutta vakanssia mm. oppilashuollon, toimintaterapian, sosiaaliohjauksen ja kotihoidon alle. 11 lähihoitajaa lisätään uuteen Vihnuskotiin, ympärivuorokautiseen hoivaan.