VALTUUSTOALOITE Nokian kaupungin osallistumiseksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) Kunta-Metso-osioon.
Nokian kaupunki voi olla edelläkävijänä kansallisessa projektissa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden lisäämisessä. Edunsaajina ovat tällöin kaupungintalous ja tulevat sukupolvet.

Valtioneuvosto hyväksyi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman 2008-2016 eli METSO-ohjelman maaliskuussa 2008. Ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Kaupungilla metsänomistajana on nyt mahdollisuus vapaaehtoisesti suojella METSOn valintaperusteet täyttäviä luontokohteita määräaikaisesti ja saada siitä ympäristötukea. Voidaan myös toteuttaa luonnonhoitohankkeita esimerkiksi lähteiden ennallistamisia kokonaan valtion varoin.
METSO-ohjelma voi tuoda myrskyssä tuhoutuneelle metsälle paremman korvauksen kuin myrskyssä kärsineen puun myynti. Jos myrskytuhoista kärsinyt metsä voidaan liittää ohjelmaan, säästytään myös myrskyn jälkeisiltä uudistamiskustannuksilta.
Vaihtoehtoina ovat pysyvä tai määräaikainen suojelu. Päätös pysyvästä ja pysyväisluonteisesta suojelusta tehdään ELY-keskuksissa, määräaikaisesta suojelusta (ympäristotukikorvaus) metsäkeskuksissa. Pysyvässä suojelussa korvaus määritellään puuston käyvän arvon perustella. Ympäristötukikorvauksen laskennan pohjana käytetään kohteelta välittömästi hakattavissa olevan puuston määrää ja vuosittain vaihtuvia keskikantohintoja. Korvaus on verovapaata.

Ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2006 toteuttaman kuntatutki-muksen mukaan kunnilla on lisääntynyttä kiinnostusta pitää yllä metsien monimuotoisuutta myös kuntien virkistys- ja ulkoilumetsissä. Kunnat ovat kiinnostuneita panostamaan monimuotoisuuden turvaamiseen virkistys- ja ulkoilumetsissään. Kuntametsiin kaivataan yhtenäistä käytönpainotus- ja hoitoluokitusta ohjaamaan metsäsuunnittelua. Yli puolet kyselyyn vastanneista kunnista on kartoittanut ainakin osalla metsäalueistaan monimuotoisuuden rakennepiirteitä kuten lahopuita ja palanutta puuainesta, uhanalaisia lajeja sekä metsälaissa (§ 10) mainittuja arvokkaita elinympäristöjä.

Vaikeina taloudellisia aikoina monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää kannustimia. Tehdyssä tutkimuksessa, jossa oli mukana 144 kuntaa, valtaosa (noin 80 %) kunnista pitääkin tärkeänä taloudellisten kannusteiden käyttöönottoa niin kuntien talousmetsien, ulkoilu- ja virkistysmetsien kuin suojelumetsienkin monimuotoisuuden turvaamiseksi. Korvauksen perusteena olisi pienenevä tuotto ja kohonneet ympäristönhoidon aiheuttamat kustannukset.

Aloitteessa esitämme kaupungin ympäristöviranomaisille 1) korvausmahdollisuuksien selvittämistä metsäkeskukselta ympäristötuen saamiseksi ja 2) kartoitustyön aloittamista yhteistyössä Pirkanmaan virkistysalueyhdistyksen kanssa. Tavoitteena selvittää. onko kaupungin metsissä kohteita, jotka voivat tukea luonnonsuojelubiologisten kriteerien mukaisesti olemassa olevaa suojelualueverkostoa metsien monimuotoisuuden turvaamisessa. Pirkanmaan virkistysalueyhdistyksen hallituksen välityksellä toimintamallia voidaan laajentaa koko Pirkanmaan virkistysalueyhdistyksen toimialueen kattavaksi.