Hiilineutraali kunta on Nokian strategian kärkihanke. Kuulumme hiilineutraali kunta -verkostoon ja olemme sitoutuneet vähentämään päästöjä vuoden 2007 tasosta 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Loput 20 prosenttia päästöistä on sitouduttu kompensoimaan ja sitomaan hiilinieluihin. Nokialla on valmisteilla ilmastotiekartta, jossa tullaan määrittämään kaupungin hiilineutraaliustavoitteet ja toimenpiteet näiden saavuttamiseksi. Sen lisäksi työn alla on elinympäristöohjelma, joka sisältää ympäristönäkökulman. Nämä tavoitteet ja ohjelmat tulee kytkeä myös osaksi kaupungin taloutta. 

Esitämme, että Nokia ottaa käyttöön ilmastobudjetin, joka esitellään vuosittain talousarvion yhteydessä ja jonka toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Ilmastobudjetti auttaa kohdentamaan suunnitelluille päästövähennystoimenpiteille tarvittavat määrärahat ja tekee ilmastotyön vaikutukset talouteen näkyväksi. Se tuottaa tietoa päätöksentekoon ja lisää läpinäkyvyyttä kuntalaisille. 

Ilmastobudjetissa: 

1. Havainnollistetaan mitä ilmastovaikutuksia kaupungin talousarviolla on 

ja niiden vaikutukset kaupungin hiilineutraaliustavoitteisiin. 

2. Asetetaan kasvihuonepäästöjen vuosikohtainen enimmäismäärä 

ja ilmoitetaan ilmastotoimille budjetoidut taloudelliset resurssit. 

Budjettia voidaan pilotoida sisällyttämällä siihen aluksi vain eniten päästöjä aiheuttavat toiminnot ja kehittää sitä saatujen kokemusten myötä. Pilotointi tulisi käynnistää jo tänä vuonna. 

4.4.2022 Nokialla 

Nokian vihreä valtuustoryhmä 

Nokian Vasemmiston valtuustoryhmä