VIHREÄN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE SIIRTYMISESTÄ ENERGIANSÄÄSTÖLOISTEPUTKIEN KÄYTTÖÖN NOKIAN KAUPUNGIN TOIMIPISTEISSÄ

”Esitämme, että Nokian kaupunki siirtyy käyttämään toimipisteiden valaisimissa energiansäästöloisteputkia tavallisten loisteputkien sijaan. Energiansäästöloisteputkien käyttö aloitettaisiin välittömästi uudisrakennus- ja saneerauskohteissa. Olemassa olevissa toimi-pisteissä siirryttäisiin energiansäästöputkien käyttöön sitä mukaa kun vanhat loisteputket ovat vaihtokunnossa ja vanhat loisteputki-varastot ovat kulutettu loppuun.

Tavallisessa loisteputkessa ja energiansäästöloisteputkessa ei ole eroa valotehossa, värisävyissä eikä käyttötunneissa mutta alhai-sempi ottoteho tuottaa huomattavaa energiansäästöä. Toimenpide tukisi Nokian kaupungin strategiassaan linjaamaansa tavoitetta toimia edistyksellisesti ilmastomuutosta vastaan. Toisaalta tuotet-taisiin rahallisia säästöjä joihin on huutava tarve nykyisessä talou-dellisessa tilanteessa.

Aloitteen liitteenä toimitetaan Lappeenrannassa ja Kotkassa suori-tetut laskelmat joiden mukaan energiansäästöloisteputkilla pienennetään energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Kotkan kaupungissa on arvioitu päästävän 280 000 ? säästöön 4 vuoden aikana. Lappeenrannan teknisen toimen selvityksessä säästön on arvioitu olevan suunnilleen samaa luokkaa eli 74 200 ?/vuosi. Samalla hiilidioksidipäästöt vähenevät 310 000 kg.

Vihreä valtuustoryhmä ehdottaa, että mahdollisimman pian tehtäi-siin selvitykset ja taustalaskelmat toimenpiteen toteuttamismahdol-lisuuksista ja hyödyistä Nokialla. Pyydämme, että kyseinen laskel-ma esitellään myös kaupunginvaltuustolle tähän aloitteeseen an-nettavassa vastineessa.”