Valtuustoaloite nuorisotyön kehittämisohjelman tarpeen arvioimiseksi, toiminnan kehittämiseksi ja nuorisotyön jalkauttamiseksi

Valtakunnallisessa nuorisotyön ja politiikan ohjelmassa 2020–2023 Nuorisotyö kunnassa (VANUPO) todetaan, että nuorisotyö on kunnan lakisääteinen peruspalvelu, jonka tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja toimijuutta omaehtoisen ja ohjatun toiminnan kautta. Nokialaisen nuorisotyön keskeiset haasteet koskevat sen laadun varmistamista, toiminnallisen tuloksellisuuden osoittamista ja tunnettuutta.

Nuorisotyö on tärkeä osa kuntien tekemää nuorten hyvinvointityötä. Nuorisotyön eri työtapojen, muotojen ja osa-alueiden (nuorten tieto- ja neuvontatyö, nuorten mielenterveyden edistäminen ja päihteiden käytön ennaltaehkäisy, sukupuolisensitiivinen nuorisotyö, liikunta, etsivä nuorisotyö) kehittämisessä tulee pyrkiä monimuotoisuuteen ja entistä tiiviimpään yhteistyöhön eri toimijoiden välillä Nokialla.

Nokialla, kuten valtakunnallisestikin, nuorten pahoinvointi puhututtaa. Suurin osa nuorista voi hyvin. Meillä on silti pieni joukko nuoria, jotka käyttävät päihteitä, turvautuvat väkivaltaan ja ovat uhassa syrjäytyä. Vakavimmat tapauksista ohjautuvat lastensuojelulle ja/tai poliisille, ja tarvitsevat laajaa verkostotyötä tuekseen. Tärkeää olisi vaikuttaa nuorisotyön kautta niihin nuoriin, jotka ovat vaarassa lipua epätoivottuun kierteeseen. Ongelmien ennaltaehkäisyssä tarvitaan nykyistä laajempaa keinovalikoimaa.

Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen esitän, että

1.⁠ ⁠Nokialla arvioidaan nuorisotyön kehittämisohjelman tarpeellisuus. Kehittämisohjelma pohjautuisi jo olemassa olevaan nuorisotyön perusohjelmaan ja sen tavoitteena olisi varmistaa perusohjelmassa todetun mission toteutuminen. Kehittämisohjelmaa laadittaessa arvioidaan mission toteuttamiseen tarvittavat resurssit, tavoitteet ja niille tarvittavat mittarit.

2.⁠ ⁠selvitetään mahdolliset yhteistyökumppanit tukemaan nuorisotyötä ja

3.⁠ ⁠tehostetaan Nokian nuorisopalveluiden ”Jalkautumisen toimintakertomuksessa (2023)” esitettyjen kokemusten pohjalta nuorisotyön jalkauttamista sinne, missä nuoret liikkuvat.

Nokialla 19.2.2024
Kaisa Räsänen
Nokian Vihreä valtuustoryhmä

Kirsi Pelvola, Nokian vihreä valtuustoryhmä
Niina Melkko, Nokian vihreä valtuustoryhmä
Anne-Maarit Selinummi Nokian vihreä valtuustoryhmä
Nokian vasemmisto
Nokian sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Nokian Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä
Nokian keskustan valtuustoryhmä
Nokian Kokoomus
Maria Asunta, Nokian PS
Iinu Kuusento, Nokian PS