Vihreän valtuustoryhmän budjettipuheenvuoro 12.12.2008

PYHÄJÄRVI
TARVITSEE TUKEA
Nokian vihreät esittivät vaalilupauksessaan yhteishankeen käynnistämistä Pyhäjärven
vedenlaadun ja virkistyskäytön parantamiseksi ja turvaamiseksi. Riippumatta siitä, mikä ratkaisu keskuspuhdistamosta lopulta tehdään, Nokian kaupunki ei siihen osallistune. Sen osoitti selvästi viiden nokialaisen maakuntavaltuutetun yhteisrintama puhdistamon vaihekaavaa vastustettaessa marraskuun maakuntavaltuustossa.

Nokialainen ratkaisu tulee olemaan yhteistyö Hämeenkyrön (ja mahdollisesti myöhemmin Ikaalisten) kanssa sekä jätevesien käsittelyssä että juomaveden saannin turvaamisessa. Annamme mallia muille kunnille hajautetusta ratkaisusta. Nokialaisten vastustuksesta huolimatta mahdollisen suurpuhdistamon purkuputken sijoittaminen Nokian vesialueille on sellainen uhkatekijä, johon Pyhäjärven reunakuntien tulee ajoissa laatia yhteinen varautumisstrategia. Vihreä valtuustoryhmä katsoo, että tässä on seutuyhteistyölle uusi haaste ja ulottuvuus.

Nyt esillä oleva budjetti on susi jo syntyessään, niin nopeasti ja ankarasti ovat talouselämän kylmät puhurit irtisanomisilmoituksineen ja laskevine verotuloennusteineen pyyhkäisseet viime päivinä kotikaupunkimme yli. Vihreät ovat ryhmäneuvottelussa esittäneet 1,5 miljoonan euron vähennystä hallituksen esitykseen taloussuunnitelmakaudelle. Kun tähän lasketaan pari lisäysesitystä ensi vuodelle, saldoksi jää vielä reilu miljoona vähennystä. Tässä vihreiden ensiesitys tuleviin talouden tasapainottamis- ja sopeuttamistalkoisiin.

Ensi vuoden budjetti sisältää monia vihreiden pitkään esillä pitämiä asioita. Kaupunginhallituskäsittelyssä toteutui aloitteemme lasten kotihoidon tuen Nokia-lisän kokeilun aloittamisesta, toistaiseksi, 1.3. alkaen. Samoin Siuron koulun liikuntatila, jonka suunnittelu mahdollistui tänä vuonna vihreiden esittämän määrä- rahan turvin, sai kh:ssa suunnittelukaudelle rahat rakentamiseen.Näistä määrärahaesityksistä vihreät esittävät kh:lle kiitoksen. On helpottavaa, ettei Siuron liikuntatilaa vihreiden tarvinnut lähteä enää budjettineuvottelussa mukaan survomaan.

Kuluvan valtuustokauden aikana vihreät ovat edellyttäneet myös pitkäaikaisen laitoshoidon riittävän mitoitustason saavuttamista. Terveyskeskuksen osasto 2:n resurssilisäyksillä päästäneen 0,8:n eli hyvän mitoituksen tasolle, Vihnuskodin kohdalla joudutaan odottamaan pääosin hoidon mitoitustasolla 0,6 laajennuksen jälkeistä tilannetta, jotta hyvän hoitotason (0,8) edellyttämä henkilöstömäärä uusissa tiloissa voidaan tarkoin selvittää.
Kuitenkin tällä hetkellä Vihnuskodin osasto A:n asukkaiden hoidettavuustason voimakas kohoaminen yhdessä henkilöstön kasvaneiden sairauspoissaolojen kanssa on aiheuttanut sen, ettei voida jäädä nykyhenkilöstöllä odottamaan vuoteen 2011.
Esitämme sivulle 34 kahden lähihoitajan toimen perustamista Vihnuskotiin 1.1.2009 alkaen.

Tärkeää on myös se, että Vihnuskodin paikka ratkaistaan tässä dokumentissa ja päästään laajennus- ja myöhemmin perusparannustöihin nykyisellä sijaintipaikalla.

Vanhuspalveluihin liittyvä omaishoidon tuen korottaminen yli 65-vuotiaille 110000 eurolla on tuntuva, samoin alle 65-vuotiaiden 52 000. Olemme jo vuosi sitten esittäneet omaishoidon tuen takaamista kaikille laitoshoidon korvaaville omaishoitajaille. S.33 mainitaan tavoitteena tuen myöntämisperusteiden selkiyttäminen. Toivottavasti ehdotuksemme näkyy valmistuvissa uusissa myöntämiskriteereissä.

Toinen määrärahalisäys tulee s.93 Koskenmäen koulun kalusteet,lisäystä 150 000 eli vuoden 2009 summaksi 550 000 ehdotetun 400 000:n sijaan. Summa on hieman yli koulutoimenjohtajan ehdottaman, mutta lautakunnassa pienennetyn. Kalustamisen lopulliseksi kokonaissummaksi muodostuisi 770 000. Kalustesuunnitelmassa vuodelta 2005 vastaava luku oli miljoona euroa.

Kolmas määrärahaesitys on siirto s.88 Purettavat rakennukset. Seponkuja 1:n perään tulee vuosiluku 2009 ja määräraha ensi vuodelle 50 000 sekä 100 000 vuodelle 2011. Tämä muutos on tarpeen Siuron liikuntatilan takia, joka on suunniteltu purettavan rakennuksen tontille. Tällöin myös läheinen päiväkoti saisi lämmityksen uudisrakennuksesta.

Nämä lisäykset katetaan siten, että s. 92 poistetaan kh:n tekemät 500 000 euron lisäykset haja-asutusinvestointeihin vuosille 2009-2011. Kj:n ja lautakunnan esityksissä olevat pienemmät summat on tarkoitettu pienemmille kohteille per vuosi. Tottijärvi-Sarkola vesihuoltohanke on niin laaja, että se on ollut tarkoitus aloittaa v.2012 tai -13 ja aiottu pyrkiä valtion vesihuoltotyökohteisiin mukaan. Kh:n tarkoitus on ollut hyvä ja kaikin puolin kannatettava,mutta ajoitus mahdoton taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toteuttaa.Maininta Tottijärvi-Sarkola -hankkeen aloittamisesta 2009 tulee myös poistaa.

Uudelle valtuustolle perinnöksi nyt jätettävä taloussuunnitelma olisi enemmän kuin haasteellinen ilman ulkoisia uhkatekijöitäkään. Selvitäksemme seuraavan nelivuotiskauden tarvitaan ehkä kipeitäkin
ratkaisuja,mutta ennen muuta ennakkoluulottomuutta,luovaa ajattelua ja vastuullista päätöksentekoa. Vihreä valtuustoryhmä on osaltaan valmis yhteisiin tavoiteneuvotteluihin ryhmien välillä,kuten kokoomus on esittänyt. Toistamme myös näkemyksemme siitä, että tarvitaan myös uudenlaista lähestymistapaa kh:n ja valtuustoryhmien välisissä suhteissa, parempaa tiimiytymistä ja ennen muuta sitoutumista yhteiseen päämäärään taloustaantuman kurimuksesta selviämiseksi.
Leo Lähde
Vihreän valtuustoryhmän pj.